Isikuandmete töötlemise tingimused

1. Teenuse saaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete (Nimi, sünniaasta, kauba saatmise aadress) töötlemiseks.

2. Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud Teenuse saaja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse saajale.

3. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Teenuse saaja tellimuse kohta - perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress, sünniaasta, sugu, tarnimise viis, kasutatud makseviis, E-poe Kasutuslepinguga nõustumine, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.

4. Teenuse saaja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale edastakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.

5. Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

6. Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

7. Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse saajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Teenuse saaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

8. Teenuse saajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.

9. Teenuse saaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.